Home » Szkoła dziś » Innowacje i eksperymenty » Sztuka epistolograficzna – innowacja w kl. IV

Sztuka epistolograficzna – innowacja w kl. IV

Innowacja pedagogiczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie

Temat: Sztuka epistolograficzna

Wdrażający: Aneta Kubiak

Krótki opis:

„Sztuka epistolograficzna” jest innowacją polegającą na wymianie międzyszkolnej listów pisanych droga tradycyjną. Realizowana będzie w klasie IV  w roku szkolnym 2018/2019 i stanowić będzie modyfikację metod i rozszerzenie treści nauczanych na lekcjach języka polskiego w zakresie nauki pisania listów.

Wymiana listów odbywać będzie się z klasą IVc Szkoły Podstawowej im. Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie. Każde dziecko będzie wymieniało list ze swoim odpowiednikiem z drugiej szkoły z uwzględnieniem zasad pisania listów, zasad ortografii, poprawności językowej. Planowanych jest w ciągu roku szkolnego 5 wymian listów o następującej tematyce:

  • Moja szkoła
  • Wrażenia z lektury „Akademia pana Kleksa”
  • Opis mojej choinki/krajobrazu za oknem
  • Czy widać już wiosnę?
  • Moja ulubiona lekcja języka polskiego w klasie IV

Innowacja wymaga nieznacznych wkładów finansowych – zakup kopert, papeterii.

Cele i treści:

Cel główny

Nabycie umiejętności pisania listów jako formy wypowiedzi pisemnej z uwzględnieniem zasad ortografii i poprawności językowej.

Cele szczegółowe

Uczeń:

– zna zasady pisania listów;

– wie, jak zaadresować kopertę;

– zna zwroty grzecznościowe na rozpoczęcie i zakończenie listu;

– wie, jak napisać prosty list do rówieśnika;

– tworzy pracę plastyczną – ozdabianie papeterii;

– czuje się odpowiedzialny za wykonane zadanie;

– wywiązuje się z terminów i zasad;

– stosuje zasady ortografii;

– dba o poprawność językową;

– stara się budować relacje społeczne.

Treści z podstawy programowej

I.1.7

– opowiada o wydarzeniach fabuły oraz ustala kolejność zdarzeń i rozumie ich wzajemną zależność;

I.1.17

– przedstawia własne rozumienie utworu i je uzasadnia;

I.2.12

-dokonuje odczytania tekstów poprzez przekład intersemiotyczny (np. rysunek, drama, spektakl teatralny);

II.1.6

– stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych;

II.1.7

– poprawnie stopniuje przymiotniki i przysłówki, rozumie ich rolę w opisie świata oraz używa we właściwych kontekstach;

II.2.2

– posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny;

II.2.3

– używa stylu stosownego do sytuacji komunikacyjnej;

II.2.4

– rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi; rozpoznaje wyrazy wieloznaczne, rozumie ich znaczenie w tekście oraz świadomie wykorzystuje do tworzenia własnych wypowiedzi;

II.2.7

– dostosowuje sposób wyrażania się do zamierzonego celu wypowiedzi;

II.2.9

– zna i stosuje zasady spójności formalnej i semantycznej tekstu.

II.3.7

– rozumie, na czym polega etykieta językowa i stosuje jej zasady.

II.4.1

– pisze poprawnie pod względem ortograficznym oraz stosuje reguły pisowni;

II.4.2

– poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku zapytania, znaku wykrzyknika, cudzysłowu, dwukropka, średnika, nawiasu.

III.2.1

– tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: dialog, opowiadanie (twórcze, odtwórcze), opis, list, sprawozdanie (z filmu, spektaklu, wydarzenia), dedykacja, zaproszenie, podziękowanie, ogłoszenie,

III.2.2

– życzenia, opis przeżyć wewnętrznych, charakterystyka, tekst o charakterze argumentacyjnym;

III.2.6

– opowiada o przeczytanym tekście;

III.2.10

– wykorzystuje wiedzę o języku w tworzonych wypowiedziach.

Sposób ewaluacji:

Termin: czerwiec 2019 r.

Metoda:

– analiza ocen z prac pisemnych uczniów – jakościowa, uwzględniająca EWD

– zbadanie poziomu satysfakcji uczniów z uczestnictwa w projekcie – metoda rybiego szkieletu

– zbadanie poziomu satysfakcji rodziców uczniów biorących udział w projekcie – ankieta

 

lipiec 2022
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031