Home » Pozalekcyjnie » Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koła Caritas- logo

Czym są Szkolne Koła Caritas?

Szkolne Koła Caritas zrzeszają dzieci i młodzież w celu niesienia pomocy potrzebującym w środowisku szkolnym. Wychowują do czynnej miłości bliźniego i kształtują wrażliwość dzieci i młodzieży na potrzeby innych poprzez wspólnotowe działanie. Uczniowie zrzeszeni w Kołach włączają się w akcje prowadzone przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, ale też organizują własne. Przykładów działania kół jest wiele!

Jakie są zadania Szkolnego Koła Caritas?

1. Na płaszczyźnie formacyjnej:
– pogłębianie znajomości oraz szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu Bożym,
– dążenie, przez pracę nad sobą do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka,
– mobilizowanie młodzieży do stawiania sobie wysokich wymagań,
– kształtowanie osobowości katolika i Polaka,
– budowanie postawy odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę,
– rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym,
– troska o zdobywanie wiedzy religijnej i ogólnej,
– uwrażliwianie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy,
– krzewienie w środowisku szkolnym ducha czynnej miłości bliźniego,
– podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym.

2. Na płaszczyźnie działania:
– rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie,
– organizowanie pomocy potrzebującym uczniom, w szczególności otaczanie opieką uczniów chorych, niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
– pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich,
– stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej oraz inne organizacje istniejące w parafii, na terenie której działa Koło, zwłaszcza pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych.

W jaki sposób Koło realizuje zadania?

Szkolne Koło Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej realizuje swoje zadania w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły wykorzystując odpowiednie środki i sposoby działania, a w szczególności poprzez:
– organizowanie spotkań, zjazdów, dyskusji, kursów i szkoleń,
– organizowanie imprez kulturalnych, religijnych, charytatywnych, poetycko – muzycznych, akademii, wieczornic, spektakli teatralnych, koncertów, konkursów,
– organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych, festynów, konkursów,
– udział w kwestach i zbiórkach organizowanych przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej
– włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz na rzecz osób potrzebujących pozostających w domach.

Kto może zostać członkiem Szkolnego Koła Caritas?

1. Członkiem Koła może być każdy uczeń szkoły podstawowej, który włączył się w pracę Koła jako kandydat i wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa, poprzez wypełnianie obowiązków wynikających z regulaminu Koła.
2. Kandydaci na członków Koła mają te same obowiązki co członkowie oraz prawo uczestniczenia w działalności Koła.
3. Uznania za członka Koła dokonuje Zarząd Koła na wniosek ubiegającego się, za zgodą rodziców (dla kandydata poniżej 18-tego roku życia), po półrocznym okresie kandydackim. Okres kandydacki może ulec skróceniu decyzją Zarządu Koła.

Jaka jest organizacja Szkolnego Koła Caritas?

1. Koło bezpośrednio podlega Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej jako organowi powołującemu, który ma prawo i obowiązek wizytowania go oraz kontrolowania jego działalności po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły i Zarządem Koła.
2. Pracą koła kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą:
– z urzędu, z głosem decydującym, Opiekun Koła;
– z wyboru, z głosem doradczym, przedstawiciele młodzieży, wybrani na początku każdego roku szkolnego na funkcje: przewodniczącego, zastępcy, skarbnika, sekretarza (kronikarza).

kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930