Home » Strona główna » Ważne dokumenty szkolne » Program wychowawczo-profilaktyczny

Program wychowawczo-profilaktyczny

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY 2022 / 2023

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY 2021 / 2022

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej w  Bąkowie

Spis treści 

 1. Wstęp.
 2. Cele programu.
 3. Priorytety w bieżącym roku szkolnym.
 4. Podstawy prawne.
 5. Misja i wizja szkoły.
 6. Krótka charakterystyka środowiska wychowawczo -profilaktycznego.
 7. Model absolwenta.
 8. Diagnoza przeprowadzona w roku szkolny, 2021/2022. Analiza ankiet.
 9. „Mapa” ryzyk i czynników chroniących
 10. Zadania wychowawczo – profilaktyczne oraz treści programu.
 11. Ewaluacja.

1.Wstęp

Szkolny program wychowawczy i profilaktyki stanowi integralną część procesu edukacyjnego szkoły. Jego główne cele i zadania zostały opracowane w oparciu o diagnozę potrzeb społeczności szkolnej, ewaluację i modyfikację szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki w roku szkolnym 2020/202, zatwierdzonego przez dyrekcję, radę pedagogiczną, radę rodziców, samorząd szkolny. Określone treści mogą być przekazywane w różnym czasie podczas wszystkich zajęć edukacyjnych, godzin do dyspozycji wychowawcy, zajęć pozalekcyjnych, wydarzeń, uroczystości oraz spotkań. Program jest otwarty i może ulegać modyfikacji. Stanowi wykładnię do konstruowania przez wychowawców klas klasowych programów wychowawczych.

Nadrzędnym celem zadań wychowawczo-profilaktycznych szkoły jest wszechstronny rozwój wychowanka w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturowym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym.

Wychowanie traktujemy jako proces, w którym pomaga się uczniowi osiągać pełnię osobowego rozwoju poprzez:

 • wspomaganie harmonijnego rozwoju ucznia w sferze intelektualnej, emocjonalnej, społecznej i fizycznej,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania społecznego w relacjach
  z rówieśnikami i dorosłymi – kształtowanie właściwych postaw moralnych, wrażliwości, asertywności i tolerancji,
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy i własnej w niej wartości oraz kształtowanie umiejętności prawidłowego komunikowania się w grupie,
 • poznanie i budowanie własnej hierarchii wartości w oparciu o wartości ogólnospołeczne,
 • przeciwdziałanie przejawom agresji i przemocy w społeczności szkolnej,
 • rozbudzanie postaw patriotycznych oraz poznawanie polskiej tradycji i kultury,
 • przygotowanie uczniów do uczestnictwa w kulturze, szczególnie poprzez edukację teatralną, plastyczną i muzyczną,
 • wpajanie podstawowych zasad kultury osobistej i wyrabianie nawyku właściwego zachowania się na co dzień,
 • kształtowanie sprawności fizycznej, świadomości prozdrowotnej oraz rozwijanie postaw proekologicznych,
 • promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania

            Profilaktykę natomiast będziemy rozumieć jako ochronę uczniów przed zagrożeniami, mogącymi zakłócić ich prawidłowy rozwój oraz reagowanie na już zaistniałe poprzez:

 • poznawanie i wspieranie zainteresowań, uzdolnień uczniów (poznawczych, społecznych, sportowych, itp.) oraz ich problemów,
 • integrację społeczności szkolnej,
 • rozwijanie umiejętności społecznych (komunikacja interpersonalna, zachowania
  i postawy asertywne, odpowiedzialne wybory, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, ze stresem),
 • eliminowanie lub zmniejszanie czynników ryzyka, niewłaściwych zachowań i postaw,
 • wspieranie czynników chroniących,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z problemami, które młodzież napotyka w życiu, ale też zapobieganie samotności uczniów w tym obszarze oraz pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych i innych,
 • profilaktykę chorób i uzależnień (papierosy, alkohol, narkotyki i dopalacze, komputer, itp.),
 • zachęcanie do działań wolontariackich, charytatywnych, do udziału w różnych, zdrowych formach spędzania czasu wolnego, rozwijających zainteresowania,
 • nawiązywanie do wartości i ich wpływu na podejmowanie dobrych, zdrowych decyzji.
 1. Cele programu
 2. Wszechstronny rozwój uczniów we wszystkich sferach ich osobowości.
 3. Wprowadzanie uczniów w świat wartości.
 4. Wzmacnianie poczucia tożsamości.
 5. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.
 6. Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki.
 7. Promowanie czytelnictwa.
 8. Wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat.
 9. Wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji.
 10. Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość.
 11. Zachęcanie do uczestnictwa w wolontariacie.
 12. Kształtowanie poprawnych relacji pomiędzy uczniami, więzi interpersonalnych, umiejętności psychospołecznych i komunikacyjnych, uczenie współpracy.
 13. Dbanie o kulturę języka i stosowanie zwrotów grzecznościowych.
 14. Zwracanie uwagi na bezpieczeństwo w szkole i poza nią.
 15. Uczenie szacunku w stosunku do rówieśników, nauczycieli, rodziców, osób starszych.
 16. Promowanie aktywności uczniów, zachęcanie do rozwijania indywidualnych zainteresowań i uzdolnień.
 17. Rozwijanie kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości.
 18. Dbanie o mienie szkolne i osobiste.
 19. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych oraz postaw prozdrowotnych.
 20. Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z Internetu i nowoczesnych mediów cyfrowych. 20. Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji psychoaktywnych.
 21. Uwrażliwienie na piękno przyrody.
 22. Szanowanie tradycji regionalnych i narodowych, kształtowanie więzi z krajem ojczystym, integrowanie z lokalnym środowiskiem oraz uczenie poszanowania dla dziedzictwa narodowego.
 1. Priorytety w bieżącym roku szkolnym:
 2. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 3. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 4. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 5. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 6. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 7. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

Program wychowawczo – profilaktyczny ma z jednej strony dostarczać wiedzy, wpływać na zachowania i postawy, chronić przed zagrożeniami i reagować na nie a z drugiej pomagać w nabywaniu niezbędnych umiejętności społecznych, wskazywać pozytywne formy rozwoju osobowości ucznia, pozytywne formy spędzania czasu wolnego oraz miejsca i sposoby uzyskania pomocy.

 

4.Podstawa prawna

Przepisy prawa:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 356)
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 22 stycznia 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form przeprowadzania w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U z 2018 r., poz. 214)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r., poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami – tekst jednolity z dnia 9 lipca 2020r.) • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z późniejszymi zmianami) 2
 6. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami)
 7. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii określony w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym
 8. Konwencja o Prawach Dziecka
 9. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
 10. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
 1. Misja i wizja szkoły

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie stwarza optymalne warunki wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia w bezpiecznym i przyjaznym środowisku. Umożliwia zdobywanie rzetelnej wiedzy, zapewniając swoim wychowankom dobrze zorganizowane, atrakcyjne  zajęcia. Promuje  rozwój  indywidualności twórczych,  samodzielności myślenia i sprawności  działania. Kształtuje  człowieka  kierującego się  zasadami moralnymi, dbającego o kulturę osobistą, szanującego tradycje  narodowe i regionalne, otwartego na postęp i nowoczesność, umiejącego  się poruszać  w  warunkach zjednoczonej Europy. Uczy tolerancji, szacunku dla dobra indywidualnego i wspólnego, kształtuje umiejętności interpersonalne. Utwierdza w przekonaniu, że można, a nawet trzeba, rozwijać własne zainteresowania i zdolności. W swoich działaniach szkoła otwarta jest na współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Priorytetowym zadaniem naszej szkoły jest dążenie do tego, aby stanowiła ona miejsce, w którym ogólnoludzkie wartości, poszanowanie odrębności każdego człowieka
i służenie drugiemu człowiekowi stanowiły nadrzędną zasadę postępowania. Chcemy być szkołą, która uczy szacunku do wiedzy, oferuje wysoki poziom kształcenia i zapewnia młodzieży dostęp do szerokiej oferty edukacyjnej na wysokim poziomie. Naszym celem jest podejmowanie wszystkich działań wynikających z jej misji tak, aby Zespół Szkolno-Przedszkolny był miejscem, w którym uczniowie:

 • zdobywają solidną wiedzę potrzebną do kontynuowania nauki na wyższych etapach kształcenia i funkcjonowania w nowoczesnym, globalizującym się społeczeństwie,
 • korzystają z bogatej i atrakcyjnej oferty edukacyjnej,
 • mają do dyspozycji dobrą bazę lokalową,
 • są świadomymi i aktywnymi uczestnikami procesu edukacyjnego i wychowawczego,
 • odnoszą sukcesy (każdy na miarę swoich możliwości) oraz rozwijają swoje talenty
  i uzdolnienia,
 • chętnie i aktywnie uczestniczą w życiu szkoły.
 1. Krótka charakterystyka środowiska wychowawczo – profilaktycznego

W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bąkowie wchodzi obecnie 9 oddziałów szkoły podstawowej, w których uczy się 183 uczniów. Uczniowie wrócili do szkoły w nowej rzeczywistości epidemiologicznej po okresie kształcenia na odległość i wakacyjnej przerwie od zajęć szkolnych. W związku z pandemią koronawirusa w naszej szkole wprowadzona została procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19, dlatego wszelkie zadania ujęte w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym realizowane będą z zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej zgodnie z przyjętą procedurą wewnątrzszkolną.

Zadania  nauczycieli w ramach profilaktyki szkolnej

 • zwracanie podczas dyżurów szczególnej uwagi na miejsca tzw. podwyższonego ryzyka: toalety, schody, szatnie, korytarz obok szafek i sali gimnastycznej itp.,
 • informowanie na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków zarówno przez nauczycieli dyżurujących jak pozostałych nauczycieli
  i pracowników szkoły,
 • obserwacja zachowania uczniów w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na przejawy agresji, palenia papierosów, spożywania alkoholu czy niszczenia mienia,
 • wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności odmawiania i negocjacji,
 • natychmiastowa, zgodna ze Statutem i Procedurami Szkoły reakcja na przejawy agresji rówieśniczej, przemocy i zachowania dyskryminacyjne,
 • dawanie przykładów odpowiedzialności, sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych.

Zadania wychowawców klasowych w ramach profilaktyki szkolnej

 • pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych, uruchomienie akcji informacyjnej mającej na celu uświadomienie uczniom możliwości zwrócenia się z problemem do konkretnej osoby w szkole: wychowawcy, pedagoga, psychologa, dyrektora szkoły,
 • podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów – godziny wychowawcze dotyczące zachowania się w stosunku do rówieśników, osób dorosłych, w miejscach publicznych (kino, teatr, muzeum itp.),
 • współpraca z rodziną – inicjowanie spotkań mających na celu omawianie problemów wysuwanych przez rodziców, np. wywiadówki profilaktyczne,
 • realizacja programów profilaktycznych dotyczących palenia tytoniu, picia alkoholu oraz stosowania środków psychoaktywnych, przeciwdziałania agresji, rozwijania umiejętności interpersonalnych,
 • organizacja koleżeńskiej pomocy w nauce,
 • kształtowanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałości o estetykę klasy, szkoły i otoczenia,
 • systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci,
 • pomoc w poznawaniu samego siebie i kształtowaniu pożądanego systemu wartości.

Zadania specjalistów w ramach profilaktyki szkolnej

 • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • organizowanie pogadanek, prelekcji dla uczniów, udzielanie porad, rozmowy w celu kształtowania pozytywnych postaw społecznych uczniów, profilaktyka uzależnień, promowanie zdrowego stylu życia,
 • pedagogizacja rodziców,
 • stała współpraca z organizacjami i instytucjami wspierającymi działania z zakresu szkolnej profilaktyki.

Zadania rodziców w ramach profilaktyki szkolnej

Mając na uwadze, że wychowanie dzieci to główne zadanie rodziców, a nauczyciele wspierają ich w dziedzinie wychowania, ustalono następujące zadania profilaktyczne dla rodziców :

 • każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny,
 • rodzice utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy,
 • w razie potrzeby kontaktują się z pedagogiem szkolnym bądź Dyrektorem Szkoły zgodnie z drogą postępowania administracyjnego, w celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom,
 • rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę mających na celu doskonalenie metod wychowawczych,
 • rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni kontaktować się ze szkołą w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących norm
  i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby rozwiązywania problemów.

W zakresie realizacji działań profilaktycznych szkoła współpracuje z :

 • Zespołem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Cieszynie i w Skoczowie,
 • Policją,
 • MOPS w Strumieniu,
 • Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Strumieniu,
 • przedstawicielami Sądu Rejonowego ds. Rodzinnych i Nieletnich w Cieszynie oraz innymi instytucjami pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 1. Model absolwenta

Optymalnym efektem spełniania celów oraz zadań przyjętych do realizacji funkcji wychowawczych powinien być uczeń, który:

 • posiada wysoką kulturę osobistą,
 • w swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje,
 • rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o przyjęty system wartości,
 • aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
 • jest otwarty na współpracę z innymi,
 • ma określony krąg zainteresowań, które stara się rozwijać,
 • przejawia szacunek dla dóbr kultury, szanuje i akceptuje wartości i tradycje rodzinne,
 • jest dumny ze swojego regionu i Ojczyzny,
 • reprezentuje postawę otwartości i tolerancji wobec innych kultur i religii,
 • potrafi w sposób ukierunkowany korzystać z różnych źródeł informacji umożliwiających mu gromadzenie i przetwarzanie niezbędnych danych,
 • dba o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, nie ulega nałogom,
 • poczuwa się do odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych,
 • jest wrażliwy na piękno przyrody,
 • próbuje podejmować działania na rzecz środowiska przy pomocy środków będących w jego zasięgu, ma sprecyzowane poglądy na przyszłość, stara się je realizować.
 1. Diagnoza przeprowadzona w roku szkolnym 2021/2022. Analiza ankiet.

We wrześniu 2021 roku została przeprowadzona ankieta dla rodziców nt. form i zasad komunikacji rodziców ze szkołą oraz dla uczniów nt. relacji panujących w grupie klasowej i szkolnej.

Analiza wyników ankiet dla rodziców wykazała, że niewiele ponad połowa z nich chętnie angażuje się w życie szkoły, dlatego należy podjąć działania edukacyjne w stosunku do rodziców dotyczące ich praw i obowiązków jako partnerów we współpracy ze szkołą. Czynna współpraca na linii rodzic- grono pedagogiczne przyczyni się do efektywności procesu nauczania i pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój ucznia. Zaangażowanie rodziców w życie szkolne dziecka pozwoli pozytywnie kształtować proces wychowania. Ankietowani pozytywnie ocenili sposoby i formę komunikacji ze szkołą, wskazując jako najczęstsze źródło wychowawcę i stronę internetową szkoły, dostrzegając jednak fakt, że w czasie edukacji zdalnej spowodowanej pandemią jakość relacji szkoła-rodzice obniżyła się, dlatego pojawiły się sugestie dotyczące poprawy tek kwestii i wsparcia w sytuacjach trudnych. Pozytywnie została oceniona w ankietach działalność rady rodziców.

Uczniowie zapytanie w ankiecie o jakość relacji rówieśniczych wskazali na niezaspokojenie ich potrzeb w pełni z uwagi na edukację zdolną i brak częstszych kontaktów na żywo. Część uczniów wskazała na nieprawidłowe relacje, związane z przekraczaniem norm etycznych – obrażaniem, agresją słowną i fizyczną. Często podkreślano ogromny stres towarzyszący sytuacjom szkolnym oraz brak integracji – klasowej, szkolnej – na skutek izolacji pandemicznej. Szkoła jest dla zdecydowanej większości uczniów miejscem bezpiecznym, jednak na uwagę zasługuje podniesiony problem niewłaściwego zachowania uczniów poza szkołą, co może rzutować na relacje wewnątrzszkolne. Na skutek sygnalizowanych sytuacji związanych z zagrożeniem uzależnieniem od mediów cyfrowych, ale też i z eksperymentowaniem z substancjami uzależniającymi, wskazane jest zaangażowanie społeczności szkolnej w programy profilaktyczne.

9.Zalecenia i wskazówki do Programu wychowawczo-profilaktycznego

Mapa ryzyk

Na podstawie wyników badań Zespół wychowawczo – profilaktyczny opracował „Mapę” ryzyk i czynników chroniących, dokonując oszacowania w skali 0 – 5 zarówno czynników ryzyka jak i czynników chroniących:

Tabela 1.

Czynniki ryzyka Prawdopodobieństwo Skutki
psychologiczne nadmierna nieśmiałość, wrażliwość 2 4
chroniczne napięcie i niepokój 3 4
niska samoocena 3 4
brak odporności na stres 3 4
niski poziom asertywności 2 4
rodzinne brak wyraźnego i konsekwentnego systemu wychowawczego 1 5
niskie kompetencje rodziców w postępowaniu z dziećmi (brak reguł postępowania, niekonsekwencja) 2 4
brak rygorów i kontroli lub bardzo surowa dyscyplina, nadopiekuńczość 1 3
wysoki poziom konfliktów w rodzinie, niskie wsparcie ze strony rodziców 2 4
brak lub osłabienie więzi emocjonalnej z rodziną, złe relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi 2 4
zaburzenia w pełnieniu ról ojca i matki, nieobecność ojca
w domu (także psychiczna)
2 3
tolerancja rodziców wobec używania przez dzieci alkoholu lub innych substancji odurzających 2 5
nadużywanie alkoholu, papierosów, narkotyków przez rodziców 1 5
rozwód, separacja, utrata rodziców, inne sytuacje traumatyczne – Covid 19, 1 3
brak czytelnych granic i norm 1 4
przyzwolenie na uczestnictwo dziecka w sferach, do których nie jest ono przygotowane emocjonalnie (oglądanie filmów ze scenami przemocy, dla dorosłych, w nocnych godzinach, brak blokady rodzicielskiej w komputerze, etc.) 1 5
społeczne środowisko sąsiedzkie 2 3
środowisko rówieśnicze 2 4
dostępność substancji odurzających 1 5
moda na zażywanie środków odurzających 2 3
szkolne obecność środków odurzających w placówce 1 5
niska wiedza uczniów o środkach odurzających 2 4
niskie kompetencje nauczycieli w kwestii rozpoznawania 1 3

 

Treści zawarte w Szkolnym Programie Wychowawczo – Profilaktycznym zostały ponadto  ustalone w oparciu o wyniki ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki przeprowadzonej w roku szkolnym 2021/2022,  a także na podstawie wyników poszczególnych  ewaluacji wewnętrznych w roku szkolnym2020/2021. Ponadto uwzględniono również opinie i sugestie wychowawców i nauczycieli przedmiotów. Diagnozy dokonano również w oparciu o ankiety, wywiady, sondaż, obserwację uczniów w szkole, analizę dokumentacji szkolnej, rozmowy z rodzicami, spotkania z uczniami.

 1. Zadania wychowawczo – profilaktyczne oraz treści programu.
 2. Działania profilaktyczne do realizacji w roku szkolnym 2021/2022 

Bezpieczeństwo w szkole i poza nią

 

Zadania i cele Działania, formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji
1.Zapoznanie uczniów z przepisami ruchu drogowego i bezpiecznymi sposobami poruszania się po drogach

 

 

2. „Bezpieczna droga do szkoły” Kl. I SP

 

3. Wyrabianie u uczniów umiejętności  bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią:

– zapoznanie z wyznaczonymi  drogami ewakuacji, sygnałem alarmu, znakami stosowanymi w przypadku zagrożeń, regulaminami i procedurami szkolnymi

 

4. Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego zachowania podczas wakacji, ferii zimowych i prac polowych

 

5. Wdrażanie do umiejętności właściwego poruszania się po drogach rowerem, motorowerem

 

 

6. Omówienie zasad BHP

 

7. Dbanie o bezpieczeństwo uczniów w szatni, toaletach i boisku szkolnym

 

 

8. Ochrona społeczności szkolnej przed zachorowaniem na Covid-19 i rozprzestrzenianiem się epidemii w środowisku szkolnym

 

Pogadanka, rozmowa, prelekcje, lekcje wychowawcze, próbna ewakuacja, wycieczki tematyczne, konkursy, kontrakty klasowe, regulaminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gazetki szkolne, l. wychowawcze

 

Szkolenie – karta rowerowa

 

 

l.wychowawcze

rozmowy z uczniami, l. Wychowawcze

 

 

l. wychowawcze, zebrania dla rodziców, przekazanie informacji drogą elektroniczną

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, prelegenci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor, wychowawcy

 

 

nauczyciel techniki i wych. fiz.

 

 

wychowawcy

 

wychowawcy, pracownicy szkoły

 

 

dyrektor, wychowawcy, pedagog, nauczyciele i pracownicy szkoły

IX

 

 

 

IX

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

I, VI

 

 

 

II półrocze

 

 

 

IX

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

Zadania i cele Działania, formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji
 

1. Dbanie o własne zdrowie i kondycję fizyczną. Higiena okresu dojrzewania, dbanie o zdrowie i czystość zębów, higiena narządu wzroku, dbanie o prawidłową postawę ciała,

diagnozowanie problemów zdrowotnych

 

2. Kształtowanie umiejętności właściwego planowania i spędzania czasu wolnego

 

 

 

3.Zapoznanie uczniów z podstawami zdrowego odżywiania się

 

 

 

 

 

 

4. Rozwijanie zainteresowań   sportowych i turystycznych. Kształtowanie sprawności fizycznej- aktywne formy spędzania czasu wolnego (promocja zdrowego stylu życia)

 

 

 

5. Dbanie o kulturę spożywania posiłków

 

 

 

6.  Zaburzenia odżywiania – otyłość, anoreksja, bulimia

 

 

 

7. Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego

 

 

pogadanki, prelekcje, warsztaty, ankiety, testy, konkursy, rozmowy, porady

 

 

 

 

l.wychowawcze, wycieczki, wyjazdy programowe, zajęcia rozwijające zainteresowania

 

 

 

l. wychowawcze, realizacja programów „Mleko w szkole”, „Warzywa i owoce w szkole”, ,,Śniadanie daje moc”, prezentacje, gazetki szkolne, prelekcje

 

 

konkursy, zawody, wycieczki, rajdy, prelekcje, Dzień sportu, zajęcia sportowe, turystyczne i

kulturalne, l. wychowania

fizycznego

 

 

wdrażanie uczniów do właściwego zachowania się podczas spożywania drugiego śniadania

 

l.wychowawcze, l.biologii, chemii . Badanie rozwoju fizycznego: waga, wzrost, centyle, BMI.

 

Prowadzenie działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej: rozmowy, angażowanie uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych, wsparcie rodziców

 

wychowawcy, nauczyciel wych. fiz., higienistka, pedagog

 

 

 

wychowawcy, nauczyciel świetlicy,

 

 

 

n. wych.

fiz.,wychowawcy, higienistka

 

 

 

 

 

wychowawcy, wychowawca świetlicy. n. wych. fiz.

 

 

 

wychowawcy, pracownicy obsługi, naucz. dyż.

 

higienistka, n.przyrody i biologii, chemii

 

 

 

pedagog, psycholog, specjaliści

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia

 

Profilaktyka uzależnień

Zadania i cele Działania, formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji
1. Kształtowanie umiejętności mówienia NIE – bycia asertywnym,

 

 

2. Uświadomienie zagrożeń płynących z nadmiernego korzystania z mediów (Internet, telewizja, czasopisma, telefon komórkowy). Przestrzeganie bezpieczeństwa w sieci, bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz mediów społecznościowych

 

 

 

3. Profilaktyka uzależnień od gier komputerowych, internetu i hazardu

 

 

 

 

4. Kształtowanie odpowiedniego wykorzystania w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość

 

 

 

5. Uświadomienie zagrożeń płynących z zażywania środków psychoaktywnych, odurzających,zastępczych, ,,dopalaczy”, e-papierosów , papierosów, napojów energetyzujących, alkoholu

l. wychowawcze, pogadanki,

z. warsztatowe

 

 

prelekcja „Cyberprzemoc, cyberprzestępczość”, l. wychowawcze, Dzień Bezpiecznego Internetu

 

 

 

 

 

 

 

l. wychowawcze, pogadanki, filmy, z. warsztatowe, prelekcja

 

 

 

 

l. wychowawcze, pogadanki

 

 

 

 

 

 

prelekcja, zajęcia warsztatowe, l. wychowawcze, filmy profilaktyczne, pogadanki

 

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog

 

wychowawcy, nauczyciel informatyki, pedagog, prelegent/warsztaty profilaktyczne, psycholog

 

 

wychowawcy, nauczyciele pedagog, psycholog

 

 

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog

 

 

 

prelegent, Dyrektor, pedagog, psycholog, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły

 

III

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

X, II

 

 

 

 

 

cały rok

 

Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu, demoralizacji oraz zjawisku przemocy

Zadania i cele Działania, formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji
1. Przeciwdziałanie agresji i przemocy, przeciwdziałanie wulgaryzmom

 

 

 

 

2. Zapoznanie uczniów z odpowiedzialnością karną i cywilną za popełnione przestępstwa i wykroczenia

 

 

 

 

 

3. Objęcie opieką wychowawczą uczniów – ofiar i sprawców przemocy,

 

4. Dbałość o stały monitoring sytuacji wychowawczych w szkole

 

 

5. Promowanie pozytywnych wzorców postaw i zachowań wśród uczniów

 

 

6. Kształtowanie prawidłowych relacji w grupie oraz promowanie idei wolontariatu

 

 

Stosowanie procedur, l. wychowawcze , rozmowy

 

 

 

prelekcja, l. wychowawcze

 

 

 

 

 

 

 

współpraca z Policją, dzielnicowym, rodzicami

 

diagnoza- ankieta, rozmowy z uczniami, rodzicami

 

 

 

l. wychowawcze

 

 

 

analiza zachowania oraz postępowania uczniów wobec kolegów i nauczycieli, organizowanie imprez integrujących społeczność szkolną

 

wychowawcy, pedagog, policjant, nauczyciele

 

Prelegent – kl.VI , wychowawcy

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, pedagog

 

wychowawca, pedagog

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

wychowawcy, nauczyciel świetlicy, pedagog

 

cały rok

 

 

 

 

XI

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznanie i przestrzeganie norm dobrego zachowania

 i wartości ogólnospołecznych w środowisku

szkolnym i rodzinnym

 

Zadania i cele Działania, formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji
1. Kształtowanie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych w  życiu codziennym

 

 

2. Poznanie i budowanie swojej hierarchii wartości, wdrażanie ich w codzienne życie w szkole i poza nią

 

 

3. Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania i wypowiadania się

 

 

 

4. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie społecznej i  rodzinie zgodnie z  obowiązującymi normami i regułami

 

 

5. Wpajanie nawyków dbania o właściwy ubiór i estetykę wyglądu

 

 

 

 

 

6. Integracja zespołu klasowego. Miejsce ucznia w grupie.

 

 

 

 

7. Kształtowanie  właściwych postaw względem osób niepełnosprawnych (ruchowo, intelektualnie)

– integracja z klasą szkolną,

-zaangażowanie osób niepełnosprawnych w życie grupy

 

9.  Kształtowanie  właściwych postaw względem młodszych uczniów, wzajemna pomoc i wsparcie

 

 

 

 

 

10. Wdrażanie do respektowania procedur, zasad, regulaminów, poszanowania prawa

rozmowy, pogadanki,

l. przedmiotu

 

 

 

 

lekcje wychowawcze,

 

 

 

l. j. polskiego, l. wychowawcze, przedstawienia – akademia, pogadanki, rozmowy indywidualne

 

 

l. wychowawcze, pogadanki,  rozmowy indywidualne

 

 

 

zapoznanie z statutem,

l. wychowawcze,

pogadanki, rozmowy

indywidualne,

 

 

 

 

l. wychowawcze, pogadanki, rozmowy, wycieczki, imprezy kulturalne, przedstawienia, konkursy, gry, zabawy

 

l. wychowawcze, wyjazdy  do kina, teatru, wycieczki

 

 

 

 

 

pogadanki, rozmowy, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, opieka w czasie przerw, podczas pobytu na świetlicy

 

 

 

 

rozmowy z Dyrektorem, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem

wychowawcy,

nauczyciele,

pedagog

 

 

wychowawcy,

nauczyciele,

pedagog

 

 

wychowawcy,

nauczyciele,

psycholog

 

 

 

wychowawcy,

nauczyciele,

pedagog

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas

 

 

 

 

wychowawcy klas,

 

 

 

 

 

wychowawcy klas I-III  SP, wychowawca świetlicy, logopeda, higienistka, pedagog,
psycholog

Dyrektor, pedagog, psycholog, wychowawcy

Cały rok

 

Kształtowanie właściwych postaw społecznych.

Radzenie sobie ze stresem i złymi emocjami

 

Zadania i cele Działania, formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji
1. Poznawanie i budowanie własnej hierarchii wartości. Wyrabianie poczucia własnej wartości.

2. Doskonalenie u uczniów umiejętności właściwej komunikacji.

2. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych i trudnych.

3. Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w różnych sytuacjach i miejscach.

4. Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych uczuć.

5. Uczenie świadomego decydowania o sobie i ponoszenia konsekwencji własnych decyzji.

6. Kształtowanie postaw patriotycznych. Kultywowanie tradycji narodowych, regionalnych, międzykulturowych i szkolnych

 

 

7. Wspieranie zdrowia psychicznego uczniów

lekcje wychowawcze, warsztaty z pedagogiem, pogadanki,

 

rozmowa, pogadanka,

lekcje wychowawcze, rozmowy indywidualne,

 

 

 

 

 

 

udział w uroczystościach państwowych org. z okazji świąt narodowych, udział w uroczystościach szkolnych

prow. działań informacyjnych i edukacyjnych zmierzających do wzmacniania potencjału zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży: wdrażanie programów profilaktyki uniwersalnej w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, szkolenia dla nauczycieli dot. zagrożeń

wychowawcy, pedagog

 

 

nauczyciele, pedagog, wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, naucz. j. polskiego, historii, WOS, opiekun SU

 

 

wychowawcy, pedagog, psycholog

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wg kalend.

 

 

 

 

 

cały  rok

 

Działania wychowawcze do realizacji  w roku 2021/2022

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

 

 1. Praca z uczniem słabym, mającym problemy w nauce
Cele Formy realizacji Odpowiedzialni Termin
Opieka nad uczniem słabym w celu wyrównywania braków, eliminowania niepowodzeń i zapobiegania drugoroczności – zajęcia z pedagogiem szkolnym, zajęcia wspomagające, indywidualizacja pracy ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z opiniami PPP,

bieżąca pomoc na lekcjach, pomoc koleżeńska, pomoc w odrabianiu zadań i w nauce

-wychowawcy, nauczyciele przedmiotu, wychowawcy świetlicy, pedagog, uczniowie, logopeda Cały rok

 

 1. Praca dydaktyczno-wychowawcza z uczniem zdolnym
Cele Formy realizacji Odpowiedzialni Termin
Motywowanie i zachęcanie uczniów do udziału
w konkursach, olimpiadach, zawodach
spotkania indywidualne, zajęcia dodatkowe, rozwijające, indywidualizacja pracy nauczyciele, wychowawcy, pedagog Cały rok

 

 1. Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową
Cele Formy realizacji Odpowiedzialni Termin
1. Dostosowanie treści, metod i form pracy do indywidualnych możliwości ucznia

2. Integracja ucznia niepełnosprawnego z zespołem klasowym

3. Motywowanie i zachęcanie ucznia do korzystania z zajęć dodatkowych

 

– objęcie ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną – IPET

– stworzenie warunków niezbędnych do przebywania na terenie szkoły uczniów  z niepełnosprawnością ruchową

– indywidualizacja pracy na zajęciach

– praca z uczniami w ramach zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno – kompensacyjnych, , z pedagogiem i psychologiem szkolnym

– wyjazdy, wycieczki

dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, pedagog, logopeda, higienistka, nauczyciele wych. fiz. Cały rok

 

 

Planowanie swojej przyszłości

Cele Formy realizacji Odpowiedzialni Termin
Udzielanie uczniom wsparcia w osiągnięciu umiejętności planowania własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Zachęcanie do ciągłego poszerzania wiedzy (konieczność nauki języków obcych), uczestnictwa w różnorodnych formach doskonalenia.

Kształtowanie kompetencji kluczowych

 

 l. wychowawcze, giełda szkół, spotkania np. z przedstawicielami Urzędu Pracy, lokalnymi przedsiębiorcami

 

 

l. wych., zaj. w ramach doradztwa zawodowego

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, doradca zawodowy, zaproszeni goście

wychowawcy, pedagog, doradca zawodowy

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

11. Ewaluacja podjętych działań

Opracowany program podlega systematycznej ewaluacji. Celem ewaluacji jest określenie stopnia realizacji zadań programowych.
Sposoby ewaluacji:

 • obserwacja zachowań i aktywności uczniów
 • analiza informacji udzielanych przez nauczycieli i uczniów
 • analiza sprawozdań wychowawców z realizacji planów wychowawczych
 • analiza informacji zebranych podczas spotkań z rodzicami
 • analiza sprawozdań zespołów zadaniowych
 • badanie samopoczucia uczniów w szkole, zadowolenia rodziców z działalności wychowawczej szkoły.

Metody i narzędzia ewaluacji:

 1. obserwacja
 2. wywiad
 3. ankieta

Program Wychowawczo -Profilaktyczny Zespołu Szkolno Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej w Bąkowie realizowany będzie w roku szkolnym 2021/2022 z uwzględnieniem wewnętrznej procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID19 oraz zaleceń GIG, MZ i MEN.

 

Ewaluację programu wychowawczo-profilaktycznego w r. sz. 2021/2022 przeprowadziły:

 

Dorota Stryczek – Zowada,

Iwona Swoboda,
Izabela Tomala,

Barbara Szewieczek – Pellar- pedagog

 

we współpracy z Radą Rodziców

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców oraz Radę Pedagogiczną i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną oraz Samorząd Uczniowski w dniu………………..

 

 

listopad 2022
P W Ś C P S N
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930