Home » Strona główna » Ważne dokumenty szkolne » Program wychowawczo-profilaktyczny

Program wychowawczo-profilaktyczny

SZKOLNY PROGRAM

WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej

w  Bąkowie

na rok szkolny  2019/2020

Założenia ogólne

Szkolny program wychowawczy i profilaktyki od roku szkolnego 2017/2018 to jeden dokument, dotyczący pracy szkoły a nie, jak dotychczas, dwa oddzielne. Stanowi integralną część procesu edukacyjnego szkoły. Jego główne cele i zadania zostały opracowane w oparciu o diagnozę potrzeb społeczności szkolnej, ewaluację i modyfikację szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki w roku szkolnym 2016/2017, zatwierdzonego przez dyrekcję, radę pedagogiczną, radę rodziców, samorząd szkolny. Określone treści mogą być przekazywane w różnym czasie podczas wszystkich zajęć edukacyjnych, godzin do dyspozycji wychowawcy, zajęć pozalekcyjnych, wydarzeń, uroczystości oraz spotkań. Program jest otwarty i może ulegać modyfikacji. Stanowi wykładnię do konstruowania przez wychowawców klas klasowych programów wychowawczych.

Nadrzędnym celem zadań wychowawczo-profilaktycznych szkoły jest wszechstronny rozwój wychowanka w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturowym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym.

Wychowanie traktujemy jako proces, w którym pomaga się uczniowi osiągać pełnię osobowego rozwoju poprzez:

 • wspomaganie harmonijnego rozwoju ucznia w sferze intelektualnej, emocjonalnej, społecznej i fizycznej,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania społecznego w relacjach
  z rówieśnikami i dorosłymi – kształtowanie właściwych postaw moralnych, wrażliwości, asertywności i tolerancji,
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy i własnej w niej wartości oraz kształtowanie umiejętności prawidłowego komunikowania się w grupie,
 • poznanie i budowanie własnej hierarchii wartości w oparciu o wartości ogólnospołeczne,
 • przeciwdziałanie przejawom agresji i przemocy w społeczności szkolnej,
 • rozbudzanie postaw patriotycznych oraz poznawanie polskiej tradycji i kultury,
 • przygotowanie uczniów do uczestnictwa w kulturze, szczególnie poprzez edukację teatralną, plastyczną i muzyczną,
 • wpajanie podstawowych zasad kultury osobistej i wyrabianie nawyku właściwego zachowania się na co dzień,
 • kształtowanie sprawności fizycznej, świadomości prozdrowotnej oraz rozwijanie postaw proekologicznych,
 • promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania

 

         Profilaktykę natomiast będziemy rozumieć jako ochronę uczniów przed zagrożeniami, mogącymi zakłócić ich prawidłowy rozwój oraz reagowanie na już zaistniałe poprzez:

 • poznawanie i wspieranie zainteresowań, uzdolnień uczniów (poznawczych, społecznych, sportowych, itp.) oraz ich problemów,
 • integrację społeczności szkolnej,
 • rozwijanie umiejętności społecznych (komunikacja interpersonalna, zachowania
  i postawy asertywne, odpowiedzialne wybory, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, ze stresem),
 • eliminowanie lub zmniejszanie czynników ryzyka, niewłaściwych zachowań i postaw,
 • wspieranie czynników chroniących,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z problemami, które młodzież napotyka w życiu, ale też zapobieganie samotności uczniów w tym obszarze oraz pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych i innych,
 • profilaktykę chorób i uzależnień (papierosy, alkohol, narkotyki i dopalacze, komputer, itp.),
 • zachęcanie do działań wolontariackich, charytatywnych, do udziału w różnych, zdrowych formach spędzania czasu wolnego, rozwijających zainteresowania,
 • nawiązywanie do wartości i ich wpływu na podejmowanie dobrych, zdrowych decyzji.

 

Priorytety w bieżącym roku szkolnym:

 • Profilaktyka uzależnień
 • Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
 • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów
 • Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów

 

Program wychowawczo – profilaktyczny ma z jednej strony dostarczać wiedzy, wpływać na zachowania i postawy, chronić przed zagrożeniami i reagować na nie a z drugiej pomagać w nabywaniu niezbędnych umiejętności społecznych, wskazywać pozytywne formy rozwoju osobowości ucznia, pozytywne formy spędzania czasu wolnego oraz miejsca i sposoby uzyskania pomocy.

 

 

 

Podstawa prawna

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Konwencja o Prawach Dziecka,
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. Poz. 356),
 • Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej w Bąkowie,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

 

Misja i wizja szkoły

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie stwarza optymalne warunki wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia w bezpiecznym i przyjaznym środowisku. Umożliwia zdobywanie rzetelnej wiedzy, zapewniając swoim wychowankom dobrze zorganizowane, atrakcyjne  zajęcia. Promuje  rozwój  indywidualności twórczych,  samodzielności myślenia i sprawności  działania. Kształtuje  człowieka  kierującego się  zasadami moralnymi, dbającego o kulturę osobistą, szanującego tradycje  narodowe i regionalne, otwartego na postęp i nowoczesność, umiejącego  się poruszać  w  warunkach zjednoczonej Europy. Uczy tolerancji, szacunku dla dobra indywidualnego i wspólnego, kształtuje umiejętności interpersonalne. Utwierdza w przekonaniu, że można, a nawet trzeba rozwijać własne zainteresowania i zdolności. W swoich działaniach szkoła otwarta jest na współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

Priorytetowym zadaniem naszej szkoły jest dążenie do tego, aby stanowiła ona miejsce, w którym ogólnoludzkie wartości, poszanowanie odrębności każdego człowieka
i służenie drugiemu człowiekowi stanowiły nadrzędną zasadę postępowania. Chcemy być szkołą, która uczy szacunku do wiedzy, oferuje wysoki poziom kształcenia i zapewnia młodzieży dostęp do szerokiej oferty edukacyjnej na wysokim poziomie. Naszym celem jest podejmowanie wszystkich działań wynikających z jej misji tak, aby Zespół Szkolno-Przedszkolny był miejscem, w którym uczniowie:

 • zdobywają solidną wiedzę potrzebną do kontynuowania nauki na wyższych etapach kształcenia i funkcjonowania w nowoczesnym, globalizującym się społeczeństwie,
 • korzystają z bogatej i atrakcyjnej oferty edukacyjnej,
 • mają do dyspozycji dobrą bazę lokalową,
 • są świadomymi i aktywnymi uczestnikami procesu edukacyjnego i wychowawczego,
 • odnoszą sukcesy (każdy na miarę swoich możliwości) oraz rozwijają swoje talenty
  i uzdolnienia,
 • chętnie i aktywnie uczestniczą w życiu szkoły.

 

Zadania  nauczycieli w ramach profilaktyki szkolnej

 • zwracanie podczas dyżurów szczególnej uwagi na miejsca tzw. podwyższonego ryzyka: toalety, schody, szatnie, korytarz obok szafek i sali gimnastycznej itp.,
 • informowanie na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków zarówno przez nauczycieli dyżurujących jak pozostałych nauczycieli
  i pracowników szkoły,
 • obserwacja zachowania uczniów w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na przejawy agresji, palenia papierosów, spożywania alkoholu czy niszczenia mienia,
 • wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności odmawiania i negocjacji,
 • natychmiastowa, zgodna ze Statutem i Procedurami Szkoły reakcja na przejawy agresji rówieśniczej, przemocy i zachowania dyskryminacyjne,
 • dawanie przykładów odpowiedzialności, sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych.

Zadania wychowawców klasowych w ramach profilaktyki szkolnej

 • pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych, uruchomienie akcji informacyjnej mającej na celu uświadomienie uczniom możliwości zwrócenia się z problemem do konkretnej osoby w szkole: wychowawcy, pedagoga, psychologa, dyrektora szkoły,
 • podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów – godziny wychowawcze dotyczące zachowania się w stosunku do rówieśników, osób dorosłych, w miejscach publicznych (kino, teatr, muzeum itp.),
 • współpraca z rodziną – inicjowanie spotkań mających na celu omawianie problemów wysuwanych przez rodziców, np. wywiadówki profilaktyczne,
 • realizacja programów profilaktycznych dotyczących palenia tytoniu, picia alkoholu oraz stosowania środków psychoaktywnych, przeciwdziałania agresji, rozwijania umiejętności interpersonalnych,
 • organizacja koleżeńskiej pomocy w nauce,
 • kształtowanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałości o estetykę klasy, szkoły i otoczenia,
 • systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci,
 • pomoc w poznawaniu samego siebie i kształtowaniu pożądanego systemu wartości.

 

Zadania pedagoga szkolnego w ramach profilaktyki szkolnej

 • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • organizowanie pogadanek, prelekcji dla uczniów, udzielanie porad, rozmowy w celu kształtowania pozytywnych postaw społecznych uczniów, profilaktyka uzależnień, promowanie zdrowego stylu życia,
 • pedagogizacja rodziców,
 • stała współpraca z organizacjami i instytucjami wspierającymi działania z zakresu szkolnej profilaktyki.

 

Zadania rodziców w ramach profilaktyki szkolnej

Mając na uwadze, że wychowanie dzieci to główne zadanie rodziców, a nauczyciele wspierają ich w dziedzinie wychowania, ustalono następujące zadania profilaktyczne dla rodziców :

 • każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny,
 • rodzice utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy,
 • w razie potrzeby kontaktują się z pedagogiem szkolnym bądź Dyrektorem Szkoły zgodnie z drogą postępowania administracyjnego, w celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom,
 • rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę mających na celu doskonalenie metod wychowawczych,
 • rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni kontaktować się ze szkołą w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących norm
  i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby rozwiązywania problemów.

 

W zakresie realizacji działań profilaktycznych szkoła współpracuje z :

 • Zespołem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Cieszynie i w Skoczowie,
 • Policją,
 • MOPS w Strumieniu,
 • Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Strumieniu,
 • przedstawicielami Sądu Rejonowego ds. Rodzinnych i Nieletnich w Cieszynie oraz innymi instytucjami pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży,

 

 

Model absolwenta

Optymalnym efektem spełniania celów oraz zadań przyjętych do realizacji funkcji wychowawczych powinien być uczeń, który:

 

 • posiada wysoką kulturę osobistą,
 • w swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje,
 • rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o przyjęty system wartości,
 • aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
 • jest otwarty na współpracę z innymi,
 • ma określony krąg zainteresowań, które stara się rozwijać,
 • przejawia szacunek dla dóbr kultury, szanuje i akceptuje wartości i tradycje rodzinne,
 • jest dumny ze swojego regionu i Ojczyzny,
 • reprezentuje postawę otwartości i tolerancji wobec innych kultur i religii,
 • potrafi w sposób ukierunkowany korzystać z różnych źródeł informacji umożliwiających mu gromadzenie i przetwarzanie niezbędnych danych,
 • dba o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne,nie ulega nałogom,
 • poczuwa się do odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych,
 • jest wrażliwy na piękno przyrody,
 • próbuje podejmować działania na rzecz środowiska przy pomocy środków będących w jego zasięgu, ma sprecyzowane poglądy na przyszłość, stara się je realizować.

 

 

Treści zawarte w Szkolnym Programie Wychowawczo – Profilaktycznym zostały ustalone w oparciu o wyniki ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2016/2017,  a także na podstawie wyników poszczególnych wymagań ewaluacji wewnętrznych. Ponadto uwzględniono również opinie i sugestie wychowawców i nauczycieli przedmiotów. Diagnozy dokonano również w oparciu o ankiety, wywiady, sondaż, obserwację uczniów w szkole, analizę dokumentacji szkolnej, rozmowy z rodzicami, spotkania z uczniami.

 

 1. Działania profilaktyczne w roku szkolnym 2019/2020

 

Bezpieczeństwo w szkole i poza nią

 

Zadania i cele Działania, formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji
1.Zapoznanie uczniów z przepisami ruchu drogowego i bezpiecznymi sposobami poruszania się po drogach

 

 

2. „Bezpieczna droga do szkoły” Kl. I SP

 

3. Wyrabianie u uczniów umiejętności  bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią:

– zapoznanie z wyznaczonymi  drogami ewakuacji, sygnałem alarmu, znakami stosowanymi w przypadku zagrożeń, regulaminami i procedurami szkolnymi

 

4. Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego zachowania podczas wakacji, ferii zimowych i prac polowych

 

5. Wdrażanie do umiejętności właściwego poruszania się po drogach rowerem, motorowerem

 

6. Omówienie zasad BHP

 

7.Dbanie o bezpieczeństwo uczniów w szatni, toaletach i boisku szkolnym.

 

Pogadanka, rozmowa, prelekcje, lekcje wychowawcze, próbna ewakuacja, wycieczki tematyczne, konkursy, kontrakty klasowe, regulaminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gazetki szkolne, l. wychowawcze

 

Konkurs „BRD”, szkolenie – karta rowerowa, motorowerowa

 

l.wychowawcze

 

rozmowy z uczniami, l. wychowawcze

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, prelegenci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor, wychowawcy

 

 

nauczyciel techniki i wych. fiz.

 

 

wychowawcy

 

wychowawcy, pracownicy szkoły

IX

 

 

 

IX

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

I, VI

 

 

 

II półrocze

 

 

IX

 

cały rok

 

 

Promowanie zdrowego stylu życia

 

1. Dbanie o własne zdrowie i kondycję fizyczną. Higiena okresu dojrzewania, dbanie o zdrowie i czystość zębów, higiena narządu wzroku, dbanie o prawidłową postawę ciała,

diagnozowanie problemów zdrowotnych

 

2. Kształtowanie umiejętności właściwego planowania i spędzania czasu wolnego

 

 

 

3.Zapoznanie uczniów z podstawami zdrowego odżywiania się

 

 

 

 

 

4. Rozwijanie zainteresowań   sportowych i turystycznych. Kształtowanie sprawności fizycznej- aktywne formy spędzania czasu wolnego (promocja zdrowego stylu życia)

 

 

 

5. Dbanie o kulturę spożywania posiłków

 

 

 

6.  Zaburzenia odżywiania – otyłość, anoreksja, bulimia

 

 

 

Program  „Trzymaj Formę”,

pogadanki, prelekcje, warsztaty, ankiety, testy, konkursy, rozmowy, porady.

 

 

 

-l.wychowawcze, wycieczki, wyjazdy programowe, koła zainteresowań

 

 

 

– l. wychowawcze, realizacja programów „Trzymaj formę”,  „Szklanka mleka”, „Warzywa i owoce w szkole”, prezentacje, gazetki szkolne, prelekcje,

 

 

– konkursy, zawody, wycieczki, rajdy, prelekcje, Dzień sportu, zajęcia sportowe, turystyczne i

kulturalne, l. wychowania

fizycznego, klub sportowy,  „Trzymaj Formę”

 

– wdrażanie uczniów do właściwego zachowania się podczas spożywania drugiego śniadania

 

– l.wychowawcze, l.biologii, chemii . Badanie rozwoju fizycznego: waga, wzrost, centyle, BMI.

 

 

wychowawcy, nauczyciel wych. fiz., higienistka, pedagog, wychowawcy, nauczyciel świetlicy,

 

 

 

 

n. wych.

fiz.,wychowawcy, higienistka

 

 

 

 

wychowawcy, wychowawcy świetlicy

 

 

 

 

wychowawcy, pracownicy obsługi, naucz. dyż.

 

higienistka, n.przyrody i biologii, chemii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilaktyka uzależnień

Zadania i cele Działania, formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji
1. Kształtowanie umiejętności mówienia NIE – bycia asertywnym,

 

 

2. Uświadomienie zagrożeń płynących z nadmiernego korzystania z mediów (Internet, telewizja, czasopisma, telefon komórkowy)

 

 

3. Profilaktyka uzależnień od gier komputerowych, internetu i hazardu

 

 

 

4. Uświadomienie zagrożeń płynących z zażywania środków psychoaktywnych, alkoholu, papierosów

l. wychowawcze, pogadanki,

z. warsztatowe

 

 

prelekcja „Cyberprzemoc, cyberprzestępczość”

 

 

 

 

l. wychowawcze, pogadanki, filmy, z. warsztatowe, prelekcja

 

 

 

prelekcja, l. wychowawcze, filmy profilaktyczne

 

wychowawcy, nauczyciele, pedagog,

 

prelegent/warsztaty profilaktyczne

 

 

 

wychowawcy, nauczyciele pedagog,

 

 

Prelegent

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu, demoralizacji oraz zjawisku przemocy

Zadania i cele Działania, formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji
1. Zapoznanie uczniów z odpowiedzialnością karną i cywilną za popełnione przestępstwa i wykroczenia,

 

 

3. Wdrażanie uczniów do udzielania pomocy pokrzywdzonym,

 

4. Objęcie opieką wychowawczą uczniów – ofiar i sprawców przemocy,

 

5. Dbałość o stały monitoring sytuacji wychowawczych w szkole,

 

6. Stałe integrowanie środowiska szkolnego (nauczycieli, uczniów, rodziców) w rozwiązywanie problemów wychowawczych,

 

7. Promowanie pozytywnych wzorców postaw i zachowań wśród uczniów,

 

8. Przeciwdziałanie aktom agresji   i autoagresji wśród uczniów

prelekcja, l.wychowawcze

 

 

 

 

 

 

 

współpraca z Policją, dzielnicowym, kuratorami, MOPS, PPP

 

 

diagnoza- ankieta, rozmowy z rodzicami

 

 

 

l. wychowawcze

 

 

 

 

prelekcja , l. wychowawcze

Prelegent – kl.VI SP, wychowawcy

 

 

 

 

 

wychowawcy, pedagog

 

 

wychowawca, pedagog

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

prelegent  pedagog, wychowawcy, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły

XI

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznanie i przestrzeganie norm dobrego zachowania

i wartości ogólnospołecznych w środowisku

szkolnym i rodzinnym

 

Zadania i cele Działania, formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji
1. Kształtowanie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych w  życiu codziennym

 

 

2. Poznanie i budowanie swojej hierarchii wartości, wdrażanie ich w codzienne życie w szkole i poza nią

 

 

3. Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania i wypowiadania się

 

 

 

4. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie społecznej i  rodzinie zgodnie z  obowiązującymi normami i regułami

 

 

5. Wpajanie nawyków dbania o właściwy ubiór i estetykę wyglądu

 

 

 

 

 

6. Uczenie umiejętności kierowania swoim postępowaniem,  dokonywania wyborów i budzenie  poczucia odpowiedzialności – postawy asertywne

 

7. Integracja zespołu klasowego. Miejsce ucznia w grupie.

 

 

 

 

8. Kształtowanie  właściwych postaw względem osób niepełnosprawnych (ruchowo, intelektualnie)

– integracja z klasą szkolną,

-zaangażowanie osób niepełnosprawnych w życie grupy

 

9.  Kształtowanie  właściwych postaw względem młodszych uczniów, wzajemna pomoc i wsparcie

 

rozmowy, pogadanki,

l. przedmiotu

 

 

 

 

lekcje wychowawcze,

 

 

 

l. j. polskiego, l. wychowawcze,przedstawienia – akademia, pogadanki, rozmowy indywidualne

 

 

l. wychowawcze, pogadanki,  rozmowy indywidualne

 

 

zapoznanie z WSO,

l. wychowawcze,

pogadanki, rozmowy

indywidualne,

 

 

 

rozmowy, pogadanki

 

 

 

 

 

l. wychowawcze, pogadanki, rozmowy, wycieczki, imprezy kulturalne, przedstawienia, konkursy, gry, zabawy

 

l.wychowawcze, wyjazdy  do kina, teatru, wycieczki

 

 

 

 

 

pogadanki, rozmowy, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, opieka w czasie przerw, podczas pobytu na świetlicy

wychowawcy,

nauczyciele,

pedagog

 

 

wychowawcy,

nauczyciele,

pedagog

 

 

wychowawcy,

nauczyciele,

psycholog

 

 

 

wychowawcy,

nauczyciele,

pedagog

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

wychowawcy,

nauczyciele,

pedagog

 

 

 

wychowawcy klas

 

 

 

wychowawcy klas,

 

 

 

 

 

wychowawcy klas I-III  SP, wychowawca świetlicy, logopeda, higienistka, pedagog

Cały rok

Kształtowanie właściwych postaw społecznych.

Radzenie sobie ze stresem i złymi emocjami

 

Zadania i cele Działania, formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji
1. Poznawanie i budowanie własnej hierarchii wartości. Wyrabianie poczucia własnej wartości.

2. Doskonalenie u uczniów umiejętności właściwej komunikacji.

2. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych i trudnych.

3. Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w różnych sytuacjach i miejscach.

4. Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych uczuć.

5. Uczenie świadomego decydowania o sobie i ponoszenia konsekwencji własnych decyzji.

6. Kształtowanie postaw patriotycznych. Kultywowanie tradycji narodowych, regionalnych, międzykulturowych i szkolnych

lekcje wychowawcze, warsztaty z pedagogiem, pogadanki,

 

rozmowa, pogadanka,

lekcje wychowawcze, rozmowy indywidualne,

 

 

 

 

 

 

udział w uroczystościach państwowych org. z okazji świąt narodowych, udział w uroczystościach szkolnych

wychowawcy, pedagog

 

 

nauczyciele, pedagog, wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, naucz. j. polskiego, historii, WOS, opiekun SU

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wg kalend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania wychowawcze do realizacji

na wszystkich etapach edukacji w roku 2019/2020

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

 

a.Praca z uczniem słabym

Cele Formy realizacji Odpowiedzialni Termin
Opieka nad uczniem słabym w celu wyrównywania braków, eliminowania niepowodzeń i zapobiegania drugoroczności – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, indywidualizacja pracy ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z opiniami PPP i z poradni specjalistycznych,

bieżąca pomoc na lekcjach, pomoc koleżeńska, pomoc w odrabianiu zadań i w nauce

-wychowawcy, nauczyciele przedmiotu, wychowawcy świetlicy, pedagog, uczniowie, logopeda Cały rok

 

 1. Praca dydaktyczno-wychowawcza z uczniem zdolnym
Cele Formy realizacji Odpowiedzialni Termin
Motywowanie i zachęcanie uczniów do udziału
w konkursach, olimpiadach, zawodach
spotkania indywidualne, zajęcia dodatkowe, rozwijające, indywidualizacja pracy nauczyciele, wychowawcy, pedagog Cały rok

 

 1. Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową
Cele Formy realizacji Odpowiedzialni Termin
1. Dostosowanie treści, metod i form pracy do indywidualnych możliwości ucznia

2. Integracja ucznia niepełnosprawnego z zespołem klasowym

3. Motywowanie i zachęcanie ucznia do korzystania z zajęć dodatkowych – kół zainteresowań

 

– objęcie ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną – IPET

– stworzenie warunków niezbędnych do przebywania na terenie szkoły uczniów  z niepełnosprawnością ruchową

– indywidualizacja pracy na zajęciach

– praca z uczniami w ramach zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno – kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, z pedagogiem i psychologiem szkolnym

– wyjazdy, wycieczki

dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, pedagog, logopeda, higienistka, nauczyciele wych. fiz. Cały rok

 

 

 

Planowanie swojej przyszłości

Cele Formy realizacji Odpowiedzialni Termin
Udzielanie uczniom wsparcia w osiągnięciu umiejętności planowania własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Zachęcanie do ciągłego poszerzania wiedzy (konieczność nauki języków obcych), uczestnictwa w różnorodnych formach doskonalenia.

 

 l. wychowawcze, giełda szkół, spotkania np. z przedstawicielami Urzędu Pracy, lokalnymi przedsiębiorcami Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, doradca zawodowy, zaproszeni goście Cały rok

 

 

W roku szkolnym 2019/2020 uczeń naszej szkoły, to uczeń, który:

 1. zna symbole narodowe, rozumie ich znaczenie, wie jak się zachować podczas uroczystości narodowych;
  2. ma poczucie własnej wartości;
  3. potrafi rozpoznać w swoim otoczeniu pozytywne wzorce;
  4. ma motywację do podejmowania właściwych decyzji i dokonywania prawidłowych wyborów;
  5. okazuje szacunek wobec innych osób;
  6. umie okazać sympatię i przyjaźń, jest otwarty i życzliwy;
  7. potrafi korygować własne postępowanie i postawy zgodnie z normą moralną i społeczną;
  8. samodzielnie dokonuje oceny i samooceny;
  9. rozpoznaje postawy negatywne społecznie i nie akceptuje ich oraz reaguje na nie;
  10.jest świadomy zagrożeń wynikających z uzależnienia od papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy, innych środków psychoaktywnych;
  11. radzi sobie ze stresem, rozpoznaje i wyraża swoje emocje;
  12. włącza się w życie klasy i szkoły;
  13. angażuje się w działalność wolontariatu;
  14. zna zagrożenia dla swojego zdrowia;
  15. przestrzega zasad bezpieczeństwa własnego i innych;
  16. dba o czystość, higienę, stosuje zasady zdrowego żywienia;
  17. dba o najbliższe środowisko i chce pracować na jego rzecz;
  18. zdaje sobie sprawę z użyteczności kształcenia ustawicznego potrzebnego w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej;
  19. rozpoznaje zagrożenia cywilizacyjne, jest świadomy zagrożeń płynących z nadmiernego korzystania z Internetu, telewizji, telefonów komórkowych.

 

 

 

Ewaluacja podjętych działań

Opracowany program podlega systematycznej ewaluacji. Celem ewaluacji jest określenie stopnia realizacji zadań programowych.
Sposoby ewaluacji:

 obserwacja zachowań i aktywności uczniów

 analiza informacji udzielanych przez nauczycieli i uczniów

 analiza sprawozdań wychowawców z realizacji planów wychowawczych

 analiza informacji zebranych podczas spotkań z rodzicami

 analiza sprawozdań zespołów zadaniowych

 badanie samopoczucia uczniów w szkole, zadowolenia rodziców z działalności wychowawczej szkoły.

 

 

Metody i narzędzia ewaluacji:

 1. obserwacja
 2. wywiad
 3. ankieta

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców oraz Radę Pedagogiczną i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną oraz Samorząd Uczniowski w dniu………………..

 

 

 

Opracowali

 

Krzysztof Trzaskalik

Halina Sikora

 

we współpracy z pedagogiem i Radą Rodziców

 

Ewaluację programu wychowawczo-profilaktycznego w r. sz. 2019/2020 przeprowadziła Barbara Szewieczek – Pellar i Katarzyna Szwarc.

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców oraz Radę Pedagogiczną i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną oraz Samorząd Uczniowski w dniu………………..

 

 

 

wrzesień 2021
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930